REPARACIÓ D'UN EDIFICI INDUSTRIAL

Trencament de bigueta de ciment aluminůs i de la seva armadura